KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

ASYAKIT PETROL ANONİM AŞ. (Bundan böyle “ASYAKIT” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Asyakıt’in koruması altındadır. Asyakıt, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel veriler, Asyakıt tarafından Artınokta (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.
I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Asyakıt tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:
• Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad gibi veri türlerini ifade etmektedir.
• Araç Bilgisi: Bu veri kategorisi, araç plaka bilgisini ifade eder.
• Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, müşteri numarası paket bilgileri, ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin banka/hesap/kart bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
• İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, müşteri e-posta adresi, telefon numarası, adres gibi veri türlerini ifade eder.
• Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.
• Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; için oluşturulan internet sitesindeki davranış bilgileriniz ve çerezler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
• Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
• Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
• Sizlere hedefli tanıtım yapılması; beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
• Usulsüzlük/dolandırıcılık, hileli ve izinsiz kullanımların tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri çözülmesi,
• Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket etme yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
• Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülebilmesi,

• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülebilmesi ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülebilmesi.
III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, işbu Politika’da belirtilen amaçlarla Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki yurt içindeki alıcı gruplarına aktarabilecektir:
• www.asgrup.com adresinde listelenen yurt içindeki grup şirketleri ile Asyakıt nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
• Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.
IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; mobil uygulama, dijital sözleşme, taahhütname, form abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza, Kanun veya ilgili mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
• Asyakıt’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
• Asyakıt’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Asyakıt’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kanun’un 6. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Asyakıt’a başvurarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
VI. İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
• Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden “asyakit@hs03.kep.tr” adresine e-posta göndererek.
• Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “296. Sk Kazım Dirik Mh. No:1 K:6 D:609 Bornova İzmir” adresine ileterek
• Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu doldurarak, talebinize ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer vererek, destek@artinokta.com talebinizi ileterek.